dinhchien

EURGBP - Kỳ vọng test lại đáy

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
- Chờ rời kênh giá và sell
- Hoặc sell limted ngay đỉnh vừa rồi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.