anhnd1

EURGBP - H1 - Bắt đáy

Giá lên
anhnd1 Cập nhật   
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Buy lướt theo H1
TP: 0.87392
SL: 0.87087
R/R = 1/1.97
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Quá nhanh và nguy hiểm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.