Leadership

EURGBP - Không thể nào làm gì khác ngoài SHORT

Giá xuống
FOREXCOM:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP đã nằm trong đợt up trend suốt 1 tháng. Sẽ rất khó nếu quyết định LONG EURGBP trong thời gian này. Chúng ta không thể biết được EURGBP còn nằm trong up trend bao lâu, nhưng chúng ta đều biết rằng nó sẽ phải rơi vào down trend
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.