DuyphongFX88

Cơ hội bán EURGBP trên h4 đang dần hình thành

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
H4 EURGBP đang ở key level

Monthly open + Ma 200

Nếu H4 đóng dưới MA 200 + monthly open

Minh sẽ canh bán với target 1 tại 0.88333

Target 2 tại MA200 daily = 0.8794
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.