OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Khung D đang gặp hỗ trợ nhất định sẽ không phá đc đâu chỉ là lúc nào nó đảo chiều.
H4 đang phân kỳ bây giờ hãy buy ngắn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.