URIFX

EURGBP: Đánh correction

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Mong chờ 1 wave đi xuống, ít nhat là 1 correction @D1, may mắn hơn, là 1 H&S , wave càng bự hơn.
Bình luận:
Bình luận:
Sẽ nhanh sụp thôi
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.