URIFX

@EURGBP #Correction => Chờ sell tỷ lệ 1:8

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Nếu giá vươn tới top channel, hệ thống của mình sẽ sell theo trendline với tỷ lệ 1:8 như trên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.