hailnforex

EURGBP đánh xuống theo tín hiệu D

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Đánh xuống EG theo tín hiệu D, với sự hồi điều chỉnh của GBP
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.