URIFX

EURGBP: Bán trong vùng giá thích giằng co

OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Trong idea trước, mình đã đoán đúng formation của PA. Một đợt giá tăng như chất D1.
Nếu trong pattern này. Giá có thể tiếp cận biên trên lần nữa, rồi đi luôn hoặc quay đầu.
Tận dụng cái này, mình có thể Buy ngắn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.