Pharmacist2019

EURGBP

Giá lên
Pharmacist2019 Cập nhật   
FOREXCOM:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP kèo hiện tại, chốt tuỳ lòng
Giao dịch đang hoạt động:
Giá đang chạy được hơn 60Pip. Chúc mừng bác nào theo kèo nhá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.