InvestitoreComune

GOOD RISK/REWARD SELLING EURGBP

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Sell the breakout @ level indicated
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.