TungFondex

EURGBP Daily Buy

Giá lên
FOREXCOM:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP BUY
TP1: 0.89800
TP2: 0.90200
SL: 0.88000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.