rim5067

EURGBP sell setup

Giá xuống
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EG đang tạo mô hình lá cờ tiếp tục giảm
Sell break cờ, giá mục tiêu về vùng demand zone 1h ~ 0.9028
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.