dinhchien

EURGBP - Tăng tiếp nếu Force Index trở lại

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
- Chờ Force index đóng cửa trên đường 0 hãy tính toán vào mua

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.