phamsinh127

EURGBP - D– Buy được rồi

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Buy luôn theo khung D hoặc vào H1 - H4 chờ tín hiệu để tối ứu điểm vào lệnh. Khi phá qua 0.84695 thì tiếp tục buy dài hạn lên 0.86969

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.