UnknownUnicorn4548749

Mở vị thế Bán cho cặp EURGBP

Giá xuống
UnknownUnicorn4548749 Cập nhật   
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Tất cả các khung thời gian đều hỗ trợ cho SEll
Giá đã phá qua hỗ trợ của khung nến Tuần
Khung ngày nến rút chân tạo 2 pinbar giảm giá
Bình luận:
Điểm Sell và cắt lỗ tối ưu H1:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.