dinhchien

EURGBP - Tăng theo High Low Pivot & 2 EMAs 18/4/202

Giá lên
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
1- Xu hướng tăng khi Swing High (1) có EMA 21 nằm trên EMA 50.
2- Swing High (2) tiếp tục có đáy vẫn nằm trên Swing High (1).
3- Mở lệnh Mua với dừng lỗ ở giá thấp nhất (Swing Low) nằm giữa Swing High (1) và Swing High (2) (Quy luật tìm điểm dừng lỗ).
* Vào lênh khi giá test lại Swing High trước đó.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.