NamHenry

Cặp tiền tệ: EUG/GBP

Giá lên
NamHenry Cập nhật   
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Cặp tiền tệ EUR/GBP canh mua vùng giá hiện tại, Dừng lỗ Tuyệt Đối nếu giá pha qua vùng 0.858, TP kì vọng: 0.877 - 0.879
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.