SonPriceAction

EURGBP Sell limit

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
EURGBP đã đến vùng kháng cự tuần và tạo nến engulfing mạnh trên tuần. Canh sell limit tại mức fibo 50 của đợt sóng giảm trước

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.