FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Sell limit: 0.9285 - 0.9296
Sl: 0.9326
TP: 0.92478 - 0.9187

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.