Cafeforex123

Sell limit EURGBP

Giá xuống
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Sell limit EURGBP tại supply zone H4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.