NamHenry

Cặp tiền tệ : EUR/GBP

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Tham Khảo:
tại khung H4
Vùng giá kì vọng: 0.89xx - 0.90xx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.