Samurai_FX_VN

Mua dài hạn EURGBP

Giá lên
Samurai_FX_VN Cập nhật   
FX:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
cặp này đã đi hết sóng giảm, bắt đầu bước vào giao đoạn tăng dài hạn.
Trong vòng 1 năm tới chiwr tập chung canh Buy thuận xu hướng.
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.