tieulong293

Không Buy EUR/GBP thì khi nào buy

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Với Khung H1, H4, Và D1 chúng ta đều nhận được tại hỗ trợ khá tốt. và khung H1 thì giá đã chạm đáy trong vòng 1 tháng nay. Sl tại 0.8675 và TP tại 0.8796.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.