minhvutnt

EURJPY - Long

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Buy 129.500
SL: 128.500
TP 1: 131.000
TP 2: 132.000
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.