TungFondex

EURJPY Sell ngay bây giờ

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Sell EURJPY ngay bây giờ
TP: 128.200
SL: 129.200
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.