MrN_PhuNhan

Buy limit GBPJPY at 129.000

Giá lên
MrN_PhuNhan Pro Cập nhật   
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật

buy limit 129.000
Sl 128.890
tp 129.800
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.