FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
+ Mô hình sóng đẩy elliott dần hoàn thiện - cần 1 nến comfirm để kết thúc sóng 4 và vào sóng 5
+ TP1 = 70% sóng 4, TP2 hướng đến vùng 133.021, SL=1/2 TP1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.