DatTong

EURJPY, Lên hay Xuống ???

DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
D1:
- Trend: Downtrend
- Xu hướng: Đi lên
- Giá test mức hỗ trợ tuần, cho giá đi lên
- Hiện tại giá đang test trendline.
H4:
- Giá đang sideway
- Test mức kháng cứ H4
- Hình thành đáy cao hơn đáy cũ
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Profit ~ 80pip ( buy order breakout)
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.