HHermes

EURJPY Long theo mô hình BAT, TP theo chart, SL 120500

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY Long theo mô hình BAT, TP theo chart, SL 120500
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.