WAVETRADER-LINH

EURJPY Chiến lược SELL theo sóng C trong sóng Zigzac

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Kịch bản chính 1-2-3-4-5
- Kịch bản nhỏ sóng Zigzac a - b - c (Khoanh tròn)
- Sóng a , b (Khoanh tròn) đã hình thành => SELL sóng c (Khoanh tròn)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.