DatTong

EURJPY, Bán tiếp theo trend H4.

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
H4:
- Trend giảm
- Giá đi xuống, nằm dưới cản
--> Chờ giá hồi lại--> Bán
Bình luận:
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
Take profit > 100pip. Close 1/2 volume !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Take profit >200pip !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.