NamHenry

cặp tiền EUR/JPY Buy giá hiện tại

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
swing trade, lưu ý vol khi vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.