NguyenThang33

Phân tích cặp EurJpy - Short

Giá xuống
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Giá của cặp đang tiếp cận dần đến mức kháng cự tại 128.39 (100% Fibonacci extension , 50% Fibonacci retracemen) tại điểm này, giá sẽ quay đầu và hướng về điểm hỗ trợ chính của nó tại 127.71 (38.2% Fibonacci retracement ).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.