linkphan1995

Buy EUR/JPY ( Butterfly Advanced Formotion)

FOREXCOM:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Buy tại 128.508 khi mô hình harmonic hoàn thành
Điểm chốt lời đầu tiên tại 129.963
Điểm chốt lời thứ hai tại 130.863

Đây là mô hình Harmonic Butterfly Advanced Formotion
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.