linkphan1995

Buy EUR/JPY ( Butterfly Advanced Formotion)

FOREXCOM:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Buy tại 128.508 khi mô hình harmonic hoàn thành
Điểm chốt lời đầu tiên tại 129.963
Điểm chốt lời thứ hai tại 130.863

Đây là mô hình Harmonic Butterfly Advanced Formotion