Leadership

Sell EURJPY

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Sell EURJPY 132.800 ( đỉnh H4 thứ 2 )

SL: 133.200
TP: 131.500
Tỷ lệ: 1/4
Đóng lệnh: dừng lỗ: Hit SL. Lỗ 40 pips
Đóng lệnh: dừng lỗ
Đóng lệnh: dừng lỗ
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Đóng lệnh: dừng lỗ
Đã hủy lệnh
Giao dịch được đóng thủ công
Đóng lệnh: dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.