jlcuongFX

SELL EURJPY

jlcuongFX Updated   
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
SELL EURJPY
View ej đang sideway biên độ lớn. Chạm đỉnh cũ sell.
Mô hình 3 đỉnh.
Giao dịch đang hoạt động: sell
Bình luận: Đã sell ở 134.0
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.