dinhchien

EURJPY - Tăng tiếp (sóng đói xứng - New ELLIOT)

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Màn hình 1 sóng Tuần (I), (II) (III): UP, Wave (II) đến (III).
Màn hình 2 sóng Ngày I, II, III: Xuống, là sóng II.
Màn hình 3 H4 (1), (2), (3): Lên, sóng (2) đến (3). Theo Màn hình 1.
Màn hình 4 H1 1, 2, 3: Lên, là sóng 4. Theo Màn hình 1.
* Vì vậy, tôi dự đoán EURJPY sẽ đi theo Màn hình 1.
Mục 1: Nhóm sóng H1 từ 130.216 - 130.846 hoặc ra khỏi Đường xu hướng xanh để mua.
Dừng lỗ: 128.320 (đảo chiều xuống sóng vùng H4).
Lợi nhuận: 133.993 ( Butterfly ).

Mục 2: Nhóm sóng H4 từ 127.349 - 125.979.
Dừng lỗ: 121.713 (Dưới xu hướng hàng ngày).
Lấy lợi nhuận: Di chuyển dừng lỗ (sóng quy tắc đối xứng).
  
Like, comment, follow, cảm ơn. Dự đoán luôn 50/50

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.