dvtrade999

Buy EUR/JPY

Giá lên
dvtrade999 Cập nhật   
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Chờ tỷ giá này hoàn thành mô hình vai đầu vai ngược thì có thể buy lên như biểu đồ.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.