YardleyRosette

Combining Fibonacci with TDI

Đào tạo
FOREXCOM:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Using triple charts, TDI' Complementary Overlay, TDI' PRO and a basic entry rule we can make profitable trades possible.
Based on the condition of using an account with just under $5,000 trading account capital, with 1:500 leverage, with a deposit margin of ~$80, a single trade with lot size of 0.35
~ $310 Profit, 1 trade in one day
Third Chart use example
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.