smallturtle

Chờ bán EUR/JPY

Giá xuống
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
- Biểu đồ tuần: Cấu trúc sóng giảm
- Kế hoạch bán
+ Giá chờ bán: 132.176
+ Giá cắt lỗ: 133.560
+ Giá chốt lời: 128.2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.