FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Giá bật ra khỏi sự hỗ trợ của nó ở mức 123.78 , khả năng có thể bật trở lại mức kháng cự của nó ở mức 124,35
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.