Samurai_FX_VN

Điều chỉnh sóng b có vẻ đã hoàn thành 80%

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Lý do vào lệnh đã được mô tả trên biểu đồ.
Cần theo dõi thêm vài cây nến lúc mở cửa thị trường để có điểm vào phù hợp nhất.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.