URIFX

23/101: bán Intraday với H&S

Giá xuống
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Hình mẩu giá: H&S
Giá break neckline và pullback.
Plan: sell 1%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.