Jayce_Pham

EJ tuần tới 28 - 1/11/2019

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
1D
TT : Trong trạng thái điều chỉnh của sóng giảm
VPA G: Tăng mạnh giảm chủ yếu điều chỉnh
VPA S: Lực tăng đang nghỉ và giảm mạnh
PA G: Fakey giảm k quá đẹp. Đủ tạo nhịp nhẹ
PA X: NULL
DD: Vol so đỉnh khác vẫn là Vol tốt

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.