Kienthucforex

Chờ Buy EUR/JPY

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Chúng tôi thấy rằng, EJ đang hình thành mô hình tăng giá sau khi giảm liên tục trong tuần trc về hỗ trợ quan trọng. Sự hồi phục trong tuần sau là điều có thể xảy ra.
Do đó, chiến lược buy như trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.