Cowboyyy

Chiến lược tuần 2 tháng 12 - EURJPY

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Đã dính cắt lỗ nhưng vẫn ghi lại để rút kinh nghiệm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.