thichtuong

EURJPY (LONG SELL) --- (THAM KHẢO)

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Kèo sell EURJPY dài hơi
TP1: 128.857 Cắt nửa kéo hòa khi đạt target
TP2: 127.537
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.