jlcuongFX

EJ daily 01/12/2017

Giá xuống
FX_IDC:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Sell EJ quá mua
Bình luận: Sell 134.128 đã sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.