yen_yen94

EUR/JPY

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
giá đã phá qua kháng cự d1, có thể xuống vùng SD và mây phẳng rồi pullback lên vùng kijun phẳng đảo chiều xuống.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.